logo2

Wijkvereniging

Wijknieuws

Uitnodiging – Groenbeleidsplan van de gemeente Borne

Beste wijkvereniging,

Het huidige Groenbeleidsplan van de gemeente Borne uit 2008 is aan vervanging toe. In de afgelopen jaren heeft de gemeente verschillende stappen gezet in het realiseren van de ambities die in dit plan zijn beschreven. Echter, heeft de tijd de afgelopen jaren niet stil gestaan.

De inzichten in het openbaar groen zijn veranderd en groen is nog meer dan eerst een “hot-item”. Er wordt in toenemende mate gesproken over thema’s als hittestress, biodiversiteit, klimaatadaptatie en belevingskwaliteit en welke positieve bijdrage het openbaar groen daarin kan spelen.

De gemeente Borne heeft Green Engineers uit Hengelo gevraagd het nieuwe Groenbeleidsplan op te stellen. Dat willen we natuurlijk niet alleen doen, maar samen met de inwoners, belanghebbenden en ambtelijke organisatie. Onlangs is daartoe het startschot gegeven.

Onderdeel van het traject zijn wijksessies met de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen. Deze laten zich nog het beste vergelijken met de wijkschouwen zoals deze door de gemeente in het verleden weleens georganiseerd zijn. Tijdens de wijksessies gaan we graag met u in gesprek over uw directe leefomgeving. Wat wordt het meest gewaardeerd aan de groene leefomgeving? En wat juist niet? Waar liggen kansen om bij te dragen aan thema’s als hittestress en klimaatadaptatie? En wat zijn eventuele bedreigingen?

Omdat Borne een actief dorps- en wijkverenigingsleven heeft hebben wij in overleg met de gemeente afgesproken dat we de wijksessies plannen in overleg met de dorpsraden en wijkverenigingen. De wijksessie staat gepland op maandag 2 mei van 15.00-17.00 uur. We verzamelen aan de Weideplas. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze uitnodiging te verspreiden onder uw buurtbewoners?

Alvast bedankt. Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten in een van de mooie wijken van de gemeente Borne!
Met vriendelijke groet,

Bjorn Nijhuis
Projectleider Green Engineers.
bjorn@greenengineers.nl
06 30 21 18 45

Extensief maaien zorgt voor een betere biodiversiteit

Extensief maaien zorgt voor een betere biodiversiteit

De gemeente is vorig jaar begonnen met extensief maaien in de openbare ruimte van, met name, de Bornsche Maten en Veldkamp. Deze manier van maaien is een gevolg van kostenoverwegingen maar levert daarbij een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Kruiden en bloemen krijgen meer ruimte, zodat er een betere leefomgeving voor insecten ontstaat en de natuur meer tot bloei komt. Het extensief maaien wordt uitgebreid en in andere gedeeltes van de openbare ruimte in Borne toegepast.

De gemeente wil als gevolg van kostenoverwegingen grotere gazons in Borne, naast de Bornsche Maten en Veldkamp, vanaf dit seizoen minder vaak maaien. Een groot voordeel hierbij is dat er op deze manier een goede leefomgeving voor insecten gecreëerd wordt. Kruiden en bloemen krijgen hiermee namelijk de ruimte.

Insecten
De rijkdom aan soorten dieren, planten en bloemen staat onder druk en daarmee de kringloop van de natuur. Insecten bijvoorbeeld bestuiven gewassen, leven van bloemen en planten en zijn zelf weer voedsel voor vogels. Maar het werkt ook op een andere manier. Denk aan de eikenprocessierups. Deze heeft een kruid als waardplant. Door minder intensief te maaien kunnen deze kruiden zich vestigen in de gazons wat een betere leefomgeving creëert voor insecten als de eikenprocessierups. Hoe beter de leefomgeving voor insecten, hoe kleiner de komende jaren de kans op overlast door deze rupsen.

Overlast beperken
De gemeente laat het gras groeien op plekken waar dat niet hinderlijk is. Rondom deze gazons wordt een strook intensief gemaaid om overhang richting de weg te voorkomen. De nieuwe aanpak zorgt voor een veranderend beeld in de openbare ruimte. Dat is voor veel mensen wennen. Daar is de gemeente zich van bewust. Door de randen van de gazons intensief te maaien wordt de overlast beperkt.

Met extensief maaien worden gazons twee keer per jaar gemaaid. De eerste maaironde zal rond juni uitgevoerd worden, de tweede maaironde rond oktober. 

Overleg Wijkvereniging Stroom Esch en college van B&W van Borne

Het bestuur van de wijkvereniging heeft op 15 februari gesproken met het College van Burgemeester en Wethouders. Tijdens deze bijeenkomst is ook een nieuw bestuursconvenant ondertekend.

Alle besproken onderwerpen zijn opgenomen in de agenda.

Zodra de notulen klaar zijn en door beide partijen zijn geaccordeerd zullen ze op de website worden geplaatst.

AGENDA

1. Opening

2. Verslag overleg 1 oktober 2019

3. Woonwagenlocatie

Toelichting wijkvereniging: De wijkvereniging is benaderd door Robert Jan Hakstege m.b.t. de wijziging van de sterfhuisconstructie van de woonwagenlocatie aan de Blauwgras. De wijkvereniging wil graag de huidige stand van zaken weten en het huidige beleid van het gemeentebestuur. Robert Jan Hakstege is door de wijkvereniging gevraagd om aanwezig te zijn op 30 november bij bespreking van dit onderwerp.

4. Energietransitie

Toelichting wijkvereniging: Wat is de laatste stand van zaken? Er gebeurt landelijk van alles, de wijkvereniging in de Stroom Esch hoort echter niets over eventuele plannen voor de wijk. Ze willen graag worden geinformeerd over een stappenplan voor de wijk.

5. Overlast houtduiven

Toelichting wijkvereniging: Met name in het broedseizoen heeft de noordrand van de wijk – Oude Bieffel, Erve Stroomboer grenzend aan Groene Poort  – overlast van houtduiven. Dit neemt jaarlijks toe. Is dit te stoppen? Alle advies is welkom.

6. Beeld gemeente samenhang wijk Stroom Esch m.b.t. vereenzaming en armoede.

Toelichting wijkvereniging: De wijkvereniging wil graag weten hoe het in de wijk Stroom Esch gesteld is met de vereenzaming en armoede. Hoeveel voedselbank klanten heeft de wijk en welke gevolgen hebben de prijsverhogingen o.a. de hoge gasprijzen op deze categorie inwoners  Kan de gemeente hier inzicht in geven? Is er een vangnet?

7. Verkeersproblematiek

a. Zwaar verkeer over Stroom-Eschlaan en Weerselosestraat

Toelichting wijkvereniging: Zwaar verkeer blijft gebruik maken van deze twee straten. Is hier een oplossing voor te vinden. Ouders van kinderen maken zich zorgen. Er zijn ouders die hun kinderen niet meer voor hun huis laten spelen uit angst voor het zware verkeer.

Het bedrijf Hesselink maakt veel gebruik van deze twee straten. Het bedrijf wilde eventueel verhuizen naar een beter toegankelijke locatie. Is hier bij het gemeentebestuur meer bekend over?

b. Afschaling alle wegen in Stroom Esch van 50 km naar 30 km

Toelichting wijkvereniging: Het is niet duidelijk welke wegen in de Stroom Esch 30 km en welke 50 km zijn. Is hier duidelijkheid in te geven en is het mogelijk om de gehele wijk af te schalen naar 30 km, ook de Stroom-Eschlaan en de Weerselosestraat.

c. Onduidelijkheden verkeersborden

Toelichting wijkvereniging: Er heerst bij de inwoners verwarring over de aanduiding van m.n. fiets- en wandelpaden. De verkeersborden worden niet consequent gebruikt. Een voorbeeld is het voetpad vanaf de rotonde bij de Bekenhorst richting de Weideplas. Aan de ene kant van het pad staat een voetpadbord en deze ontbreekt aan de andere kant. Is het mogelijk dit op te lossen?

8. Vloedbeltverbinding

a. Aanzuigende werking verkeer Stroom Esch

Toelichting wijkvereniging: de wijkvereniging heeft in een krantenartikel gelezen dat de nog aan te leggen Vloedbeltverbinding zorgt voor een verkeersaanzuigende werking voor de wijk Stroom Esch m.n. de Weerselosestraat. Wat is de visie van het gemeentebestuur hierop?

b. Knip in de rondweg

Toelichting wijkvereniging: de wijkvereniging wil graag weten hoe het zit met de knip in de Rondweg wanneer de Vloedbeltverbinding, zoals de gemeente Borne deze beoogt  aangelegd wordt. Wat is het huidige standpunt van het gemeentebestuur hierin?

9. Huidige maai- en groenonderhoud beleid in de wijk.

Toelichting wijkvereniging: de wijkvereniging wil graag weten wat het huidige maai- en groenonderhoud beleid voor de wijk is? Hoe verder van het centrum hoe minder onderhoud, is het algemene gevoel. Daarnaast ontstaan er op dit moment gevaarlijke situaties met vallend blad en vallende eikels. Als voorbeeld wordt de bocht bij de Helmgras en Blauwsgras genoemd. Hier zijn al meerdere mensen met m.n. elektrische fietsen onderuitgegaan vanwege de natte bladeren en gevallen eikels en soms met botbreuken afgevoerd door de hulpdiensten.

10. Mededelingen vanuit college B&W

11. Rondvraag

 12. Afsluiting, vervolgafspraken en ondertekening nieuw convenant

Snoeiwerk bomen grenzend aan percelen Pinksterbloem en Blauwgras

Borne 11 november 2021

Grenzend aan particuliere percelen, gelegen aan de Pinksterbloem en Blauwgras staat een rij monumentale bomen. Deze bomen gaan de komende tijd worden gesnoeid.

Daarbij is aandacht voor dode takken en laaghangende takken, die overhangen in de tuinen aan de Pinksterbloem en Blauwgras.

De werkzaamheden worden in opdracht van Staatsbosbeheer uitgevoerd door de firma SEKO Boomverzorging uit Raalte. De werkzaamheden starten naar verwachting maandag 15 november en zullen ongeveer een week duren.

Er wordt gewerkt met een hoogwerker vanuit de percelen van Staatsbosbeheer, of zo nodig, met klimmers. Staatsbosbeheer en SEKO Boomverzorging doen haar best de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de buurt uit te voeren.

Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen, opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u contact opnemen met boswachter Marc Kuijer.

m.kuijer@staatsbosbeheer.nl of 06 – 510 664 56.

Wandelgesprek met burgemeester Jan Pierik

Borne 15 september 2021 | Wandelgesprek met burgemeester Jan Pierik in de wijk Stroom Esch.

Omdat we wat later zijn gestart hebben we besloten  op de fiets gegaan om er zeker van te zijn dat we alle geplande plekken zouden kunnen bezoeken.

Start ontmoetingsruimte de Wanne. Ik heb Jan onze ontmoetingsruimte laten zien en verteld hoe e.e.a. is geregeld met Welbions.

Hierna hebben we de Hooiberg en omgeving bekeken en uitgelegd hoe het proces van beginfase tot realisatie is verlopen. Jan vond het mooi dat ook de omwonenden zo enthousiast zijn.

Van daar naar de hoek Korenpad/Haver gegaan. Hier klagen de bewoners al vanaf het voorjaar over slecht zicht. Geregeld is gevraagd dit probleem op te lossen. Tot op heden gebeurt er niets. Jan was het met de bewoners eens en heeft een foto gemaakt van de situatie en gezegd het te zullen oppakken.

Hierna langs de Weideplas gegaan. Jan uitgelegd hoe de begroeiing rond de vijver van begin af aan na de renovatie volledig is misgegaan. Gesproken over de afspraken met Waterschap, Gemeente, Twente Milieu, omwonenden en wijkvereniging. Op dit moment ziet alles er verzorgd uit.

Van de Weideplas naar de vindplaats van Boris en ket kunstwerk. Heb verteld over het proces van Boris in de Stroomesch en Boris in het centrum en waarom wij de enig juiste plek voor een kunstwerk van Boris bij de vindplaats vinden.

Fietsend naar de Stroomeschlaan gesproken over de houtduivenplaag die voor vele bewoners aan de rand van Stroom Esch voor veel overlast zorgt. We komen hierop terug in het jaarlijks college/wijkvereniging overleg.

In de Stroomeschlaan en de Weerselosestraat vooral gesproken over de te hoge snelheid, veel te grote voertuigen en voorkeur voor 30 km wegen in de hele wijk. Ook handhaving is genoemd. Voorgesteld is om dit ook met de verkeersdeskundige Joachim Wissink te bespreken.  Jan begrijpt de overlast.

Hierna naar de woonwagenlocatie gefietst. Gesproken over de ontwikkeling van nieuwe plekken in Borne waar volgens zeggen in oktober meer duidelijkheid over komt. De lege plek aan het Blauwgras die al jaren leeg staat, staat in contrast met het ontwikkelen van nieuwe plekken. Heb Jan verteld dat er in de loop der jaren diverse plannen voor deze locatie zijn besproken. Ook externe bureaus hebben zich er mee bezig gehouden.  Tot op heden nog geen resultaat.

Van de woonwagenlocatie naar de omgeving Iemnschelf waar met subsidie van de provincie  een speelterrein is aangelegd met houten speelattributen. Voor de kinderen een mooie plek.

Hierna naar de hoek Weerselosestraat/Blauwgras (locatie met de hoge drempel). Situatie uitgelegd en aangegeven wat er zo al is gedaan om de veiligheid te verbeteren. Een veiligheid die nog steeds niet optimaal is. Jan onderschreef de wens om meer veiligheid en wist ook te melden dat naar deze kruising al door meerdere deskundigen is gekeken. De locatie is moeilijk aan te passen i.v.m. aanwezige ruimte, Alle verbetervoorstellen zijn welkom.

Van dit punt naar de verbrede bocht in de Weerselosestraat en de aangelegde fietsstroken.  Een aanzienlijke verbetering van deze bocht maar fietser en zwaar verkeer gaan hier gelijktijdig nog steeds niet samen.

Na deze locatie was het 16.00 uur hebben we de rondgang op de afgesproken tijd beeindigd.

In algemene zin ook besproken dat we als wijkvereniging veel zijn/worden betrokken bij ontwikkelingen in de wijk. Op de informatieavonden voor de betrokken bewoners (vaak in de Wanne) was ook de wijkvereniging als gesprekspartner aanwezig. Voorbeelden van deze betrokkenheid zijn o.a. ontwikkeling Hooiberg, invulling winkels Dorsvloer, herinrichting Weideplas, verwijderen overlast gevende bomen op meerdere plekken in de wijk, verkeerssituaties , onderhoud groen enz.

Opstart Repair Café Stroom Esch

Borne 9 september 2021 | Repair Café weer van start

Zaterdag 25 september gaat het repair cafe weer van start. De vrijwilligers die al het reparatiewerk verzorgen gaan weer aan de slag met inachtneming van de coronaregels.

In ontmoetingsruimte “de Wanne” komen verschillende techneuten en vrijwilligers elke laatste zaterdag van de maand bij elkaar.

Alles mag ter reparatie aangeboden worden zolang men het apparaat, textiel of speelgoed zelf mee kan nemen.

Nieuw in het Repair Café is, dat er iemand aanwezig is met een naaimachine voor het repareren van textiel.

Inwoners van Borne en omgeving maken graag gebruik van deze duurzame reparatie service. Repair Café Stroom Esch voorziet al 8 jaar in een behoefte en start weer vanaf a.s. zaterdagmorgen 25 september 2021.

Wanneer een defect apparaat weer gered kan worden dan mag er een vrije gift in de daarvoor bestemde bus gedaan worden.

Het vernieuwde onderdeel wordt bij u in rekening gebracht.

De reparatie vindt plaats onder het toeziend oog van de desbetreffende eigenaar die tussentijds even kan genieten van een kop koffie (te verkrijgen tegen een kleine vergoeding).

I.v.m de dan geldende Coronaregels is er een aangepaste ontvangst van niet meer dan 10 klanten per keer naar binnen.

Ons motto is:

We kunnen misschien niet elk defect herstellen, maar we proberen het in elk geval. Weggooien kan immers altijd nog.”

Via deze weg willen we ook een oproep doen aan vrijwilligers die willen helpen met repareren of gastvrouw zijn binnen ons Repair Café. Wij hebben te bieden: een leuke groep van mannen en vrouwen van diverse leeftijden en achtergronden. Voel je welkom!

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid