logo2

Wijkvereniging

Wijknieuws

Informatieavond over energiebesparing, aardgasvrij, zonne- en windenergie


Op 18 maart 2021 organiseert de gemeente Borne een digitale bewonersavond. Inwoners worden geïnformeerd over de Energievisie van Borne en kunnen al hun vragen stellen over energiebesparing, aardgasvrij, zonnevelden en windturbines. Het is belangrijk voor inwoners goed op de hoogte te zijn en weten wat er de komende jaren in de gemeente Borne staat te gebeuren. De digitale bewonersavond start om 20.00 uur en is te volgen via Youtube. De link om de uitzending te bekijken staat vanaf 17 maart op energievanborne.nl/18maart. Aanmelden voor de avond is niet nodig.

Belangrijke informatie

In 2050 gebruiken we geen aardgas meer én wekken we onze elektriciteit duurzaam op met zonnevelden en windturbines. Daarover wil de gemeente inwoners graag informeren. Tijdens de informatieavond praten we met verschillende gasten over de onderwerpen die in de Energievisie aan de orde komen: energiebesparing, aardgasvrij en het opwekken van duurzame energie via zon en wind.

Stel uw vraag

De gemeente wil ook graag vragen beantwoorden van inwoners over dit belangrijke onderwerp. Dit kan door vanaf nu uw vraag in te sturen naar info@energievanborne.nl. Dit kan ook nog tijdens de uitzending. Vragen zullen zoveel mogelijk tijdens de uitzending beantwoord worden.

Inwoners worden geïnformeerd en kunnen al hun vragen stellen over de toekomst van het opwekken van duurzame elektriciteit via zonnevelden.

Kijken via Youtube

Inwoners kunnen via Youtube de informatieavond volgen. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Vanaf 17 maart staat de link naar de uitzending op www.energievanborne.nl.

 

Vandalisme bij de Weideplas

Van omwonenden van de Weideplas krijgen we klachten over een groep (10 tal) jongeren die regelmatig rond de vijver hangt en spullen vernielt als ook troep achterlaat.

Nog niet zo lang geleden heeft de politie een kleine groep betrapt wegens het achterlaten van lege blikjes e.d. De politie heeft dit met een goed gesprek met de betrokkenen opgelost waarbij de groep de troep ook moest opruimen. Helaas was dit niet de eerste en laatste keer.

Inmiddels is een afvalbak in de vijver verdwenen en zijn er spullen vernield.

Wij hebben hierover contact opgenomen met de wijkagent Jan Schmitz. Hij gaf aan op de hoogte te zijn van de overlast.

De politie zal de komende tijd wat vaker bij de vijver gaan surveilleren in de hoop dat de overlast zal ophouden.

Omvorming Oude Weerselostraat

 

Borne 9 februari 2021 | De Oude Weerseloseweg in Borne is een fietspad, dat het Blauwgras (zuiden) en de Weerselosestraat (noorden) met elkaar verbindt.

Het is genoemd in het Groenbeleidsplan 2008-2020 als een recreatieve route, een belangrijke groenstructuur door de bebouwde kom naar het buitengebied.

Ook wordt het groen in het Groenbeleidsplan langs het fietspad genoemd als een om te vormen situatie.

De heestersbegroeiing is te hoog en belemmert het zicht op de verschillende kruisingen.

€ 2500 subsidie ontvangen

 

Borne 8 februari 2021 | De wijkvereniging heeft € 2500 subsidie ontvangen van de provincie Overijssel. Onder de noemer Vitale en gezonde samenleving 2020 hebben we deze subsidie aangevraagd.

We zijn voornemens om deze middelen aan te wenden voor het weer opstarten van al onze activiteiten na Corona.

We hopen natuurlijk dat iedereen na Corona weer enthousiast als vrijwilliger gaat meedoen met al onze activiteiten, maar dat is natuurlijk altijd afwachten na zo’n lange tijd van stilstand.

RTV Borne gaat ons bij de herstart van alle activiteiten ondersteunen. Zij kunnen b.v. mooie presentaties maken van de wijkvereniging als geheel maar ook van de verschillende activiteiten.

Inmiddels beschikken we over een geheel vernieuwde website, een FB pagina en een instagram account.

We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Ophalen oud papier

Borne 22 januari 2021 | Het oud papier wordt in de Stroom Esch door twee muziekverenigingen opgehaald. De wijk is als volgt verdeeld.

Stedelijk Orkest

De vierde zaterdag van de maand in de volgende straten:

Stroomeschlaan, Erve Jenneboer, Erve Stroomboer, Rogge, Vlas, Tarwe, Koolzaad, Haver, Gerst, Dorsvloer en Boekweit.

Bornse Harmonie

Elke laatste dinsdag van de maand na 18.00 uur.

Weerselosestraat, Pinksterbloem, Paardenbloem, Zevenblad, De Wanne, Parelgras, Doddegras en Blauwgras.

Wordt het papier niet in uw straat gehaald  leg het dan en hanteerbare dozen of bundels in een van de genoemde straten wanneer daar papier wordt opgehaald.

LET OP : Het ‘s avonds ophalen van oud papier is tijdelijk gestopt. In verband met het invoeren van de avondklok hebben de Bornse Harmonie en Stedelijk Orkest moeten besluiten om vanaf 25 januari ‘s avonds tijdelijk te stoppen met het ophalen van oud papier. Verder blijft het altijd mogelijk om uw oud papier weg te brengen naar de papiercontainers aan de Burenweg en aan de Weideweg. Wanneer de avondklok wordt opgeheven, zullen wij het ophalen van oud papier volgens het normale rooster weer hervatten.

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet mogelijk

varkens1

Borne 18 januari 2021 |  Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en deze uit te sluiten of alleen mogelijk te maken met een wijzigingsbevoegdheid of omgevingsvergunning. Als de gemeente al zou willen voorkomen dat biologische varkenshouderijen ontstaan, of dit een stuk moeilijker te maken, dan zouden nieuwe regels ook moeten gelden voor andere vormen van (biologische) veehouderij. Afgezien van het feit dat dit haaks staat op de landelijke gedachte van verduurzaming van de landbouw zou het planschade tot gevolg kunnen hebben en bovendien lastig juridisch waterdicht te krijgen zonder aanvullende (kostbare) onderzoeken.

Reactie op standpunt voorbereidingsbesluit buitengebied

Het is inmiddels twee jaar geleden dat er een voorbereidingsbesluit buitengebied is genomen ( feb. 2019) omdat er op dat moment veel onrust was in de omgeving van de Oude Bieffel waar een biologische varkensstal werd gevestigd. Die onrust ontstond omdat bewoners aan de rand van de Stroom Esch en de Bornse Flieren deze ontwikkeling op die plek niet zagen zitten. Omwonenden en ook de wijkvereniging hebben destijds bezwaar gemaakt omdat deze locatie ligt aan de toegangsweg naar de Groene Poort en door veel wandelaars naar dat buitengebied wordt gebruikt en vooral de vrees voor stankoverlast.

Die opvatting werd destijds door een aantal politieke partijen onderschreven en het ging zelfs zo ver dat er in de campagne van de laatste gemeenteraadsverkiezingen door enkele partijen actie is gevoerd tegen genoemde ontwikkeling. Leuzen als “Wilt u geen varkensstal, stem dan op …..”  of “Stem op ….als u geen varkensstal wilt” zijn destijds gebruikt.

Mede op verzoek van enkele fracties is het voorbereidingsbesluit tot stand gekomen.

In februari 2020 is het voorbereidingsbesluit verlengd met een jaar en in februari 2021 loopt het af en moet een standpunt worden ingenomen. Dat standpunt ligt nu op tafel.

Conclusie is dat alles blijft zoals het is en dat er geen wijzigingen in het bestemmingsplan zullen worden voorgesteld. Het College van B en W komt tot deze conclusie na raadpleging van een tweetal onafhankelijke deskundige bureaus die beide hebben aangegeven geen mogelijkheden te zien voor aanpassing van het bestemmingsplan m.b.t. de varkensstal aan de Oude Bieffel. Aanpassing (denk aan onteigenen of wijzigen van de bestemming) zou erg kostbaar worden voor de gemeente omdat dit ook van invloed zou zijn op andere biologische dierhouderijen in de gemeente Borne.

Inmiddels zijn we twee jaar en een aantal recht zittingen bij de provincie en Raad van Staten verder. Eind 2020 heeft de RvS gesteld dat de huidige biologische varkenshouderij past  binnen het huidige bestemmingsplan buitengebied.

Na deze vaststelling door de RvS en het advies van twee onafhankelijke bureaus moeten we vaststellen dat de huidige situatie onomkeerbaar is.

Het recht heeft zijn loop gehad.

Hoe ernstig de geuroverlast is m.n. in de zomermaanden is een zaak  voor de omwonenden. Bij overlast kunnen zij daarover een klacht indienen bij de gemeente. Het hangt van het aantal klachten af of het reden is voor de gemeente om in te grijpen. De tijd zal dat moeten leren.

Frans Edelijn

Voorzitter wijkvereniging Stroom Esch

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid