Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

Vergaderingen en verslagen

Alle geplande vergaderingen worden genotuleerd. Indien u lid van de wijkvereniging bent, hetgeen betekent dat u de jaarlijkse bijdrage betaald, kunt u de notulen opvragen via fransedelijn@home.nl of secretaris@stroomesch.nl

Jaarlijks vindt overleg plaatst met het bestuur van de wijkvereniging en het College van Burgemeester en wethouders. De notulen van  deze bijeenkomsten worden geplaatst op de website nadat ze door zowel de wijkvereniging als het College zijn goedgekeurd

Agenda2
  • 19 maart 2024 – ALV
  • 25 maart 2024 – 2e ALV
Vergaderrooster en Agenda


Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Wanne, te bereiken via de binnenplaats.

De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Agenda ALV
Dinsdag 19 maart 2024 om 19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen en post
3. Vaststellen agenda
4. Notulen jaarvergadering d.d. 21 maart 2023 (zie website)
5. Jaarverslag secretaris _ verslagen werkgroepen (ter vergadering / website)
6. Jaarverslag penningmeester (ter vergadering)
7. Verslag kascontrolecommissie over 2023 (ter vergadering)
8. Benoeming leden kascommissie 2024
9. Jaarkalender 2024 (zie website)
10. Begroting 2024 (toelichting ter vergadering)
11. Bestuur mutaties
      a. Aftredend en herkiesbaar  2024:
•          Frans Edelijn
•          Henk Beltman
      b. Aftredend en niet herkiesbaar 2024:
•          Reiny Klaassen
      c. Nieuwe kandidaat 2024:
•          Henk Copier
Voor de komende jaren zijn we nog op zoek naar uitbreiding voor het bestuur.
12. Nieuwe statuten – stemming
13. Rondvraag en sluiting

PAUZE met een drankje en hapje.
Na de pauze wordt er een gezellige bingo georganiseerd, waarbij alle aanwezigen kunnen
meedingen naar leuke prijsjes

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid