Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

Hondenbeleid

In de Stroom Esch zijn diverse pilots geweest m.b.t. hondenbeleid. In het verleden was de aandacht uitsluitend op de poep gericht. Daar zijn dan ook diverse oplossingen voor gezocht, zoals bordjes “Verboden voor honden” en “Gebruik een schep dat scheelt een hoop”. Die bordjes staan nog hier en daar op de meest onlogische plekken, maar hebben geen functie meer. Ze worden niet verwijderd, omdat het te veel werk is. Ze zitten “goed vast” in de grond. Wie zin heeft mag ze verwijderen.
 
Er zijn in de Stroom Esch ook extra bakken geplaatst voor het opruimen van de poep. Dit werkt zeer goed. Zo goed zelfs dat de gemeente af en toe het legen niet bij kan houden, m.n. in vakantieperiodes. Maar met af een toe een “Wake up call” werkt het prima.
Toch is er nog heel wat gaande op het gebied van het hondenbeleid. Dit begon in 2012 toen de Boa’s onder invloed van landelijke propaganda de APV gingen handhaven t.a.v. het losloopbeleid. Rondom de Stroom Esch vijver werd het loslopen van honden al jaren gedoogd.
 
Het gevolg was een actie van twee bewoners uit de Stroom Esch, later gesteund door de wijkvereniging. De gemeente Borne nam deze “actie” serieus in haar Visie vanuit Mijn Borne 2030 en ging aan de slag met nieuw beleid waarin niet alleen naar de poep van honden werd gekeken, maar ook naar het gedrag van de dieren en de wensen van hun baasjes. In 2019 is met het losloopterrein bij het sportveld aan het Korenpad het beleid t.a.v. loslopen ingevoerd. Poep opruimen moest altijd al.


Na 7 jaar is het beleidsplan uitgevoerd.

In de Stroom Esch is een flink losloopterrein gerealiseerd met afvalbak en drie toegangshekken bij het sportveld aan het Korenpad.

Zowel vanaf het sportterrein als vanaf het pad langs de beek is het veldje gemakkelijk te bereiken.

Vanaf nu is met dit terrein het beleidsplan dus ook van kracht. Dat betekent dat honden daarbuiten niet meer los mogen lopen.

B&W koos op 23 oktober 2018 voor optie 4.

(Zie beschrijvingin het artikel hieronder).

Een deel van het speelterrein dus. Deze locatie wordt speelveld Dorsvloer genoemd.

Het is mogelijk om tegen dit ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen tot 13 december 2018.

Na deze periode, wordt besloten of het hondenlosloopgebied definitief wordt aangewezen.

Op 5 juni 2018 hebben ruim 20 wijkbewoners gesproken met de gemeente over het geplande hondenlosloopgebied bij de vijver.
 
Unaniem waren de aanwezigen tegen de gekozen locatie. Reden om alternatieven te bespreken. Dat zijn er vier geworden die nu worden onderzocht op haalbaarheid.
 
1. Niets doen en de huidige situatie handhaven. Dit betekent dat honden vrij bij de vijver kunnen rondlopen. (Gedoogconstructie). Voor de wijk zou dat een uitzonderingspositie zijn t.o.v. andere wijken en de kans van slagen wordt dan ook klein geacht.
 
2. Pad achter de vijver en langs de Bornse Beek. Nadeel is dat pad veel door sporters wordt gebruikt en vrij smal is om er met honden te kunnen spelen. (b.v. apporteren). Voordeel is dat er aan het begin en eind een klaphekje kan komen waardoor overlast gevende fietsers geweerd worden.
 
3. Locatie achter Boris kunstwerk tot ongeveer bij kantoor Oude Wolbers. Vraag is hoe de bedrijven die hier gevestigd zijn tegen deze ontwikkeling aan kijken.
 
4. Deel afschermen op het sportveld naast de Hooiberg. Nadeel is dat het sportveld kleiner wordt en voordeel is dat hier wellicht niemand tegen zal zijn.
 
Na overleg met diverse instanties is de conclusie eind juli als volgt (ingekorte versie):
 
1. Viel direct al af.
 
2. De medewerker sport van de gemeente heeft geen problemen met het verplaatsen van de toestellen, mits ze daarna ook goed worden gebruikt. Maar deze toestellen zijn volgens mogelijke gebruikers minder geschikt voor bootcamp / fitness. Zij zijn bovendien verouderd. Wat betreft het aanwijzen van  het pad als hondenlosloopgebied. Vanuit de gemeente is het gewenst om het losloopgebied op een of andere manier af te schermen. Gedacht wordt aan klaphekjes. Maar dit is vanuit de hardloopclinics en de triatlon vereniging ongewenst. Daarnaast is de combinatie met honden niet ideaal, zeker gezien het smalle profiel van deze locatie. Zodoende valt deze locatie af.
 
3. Vanuit de bedrijven wordt er negatief gereageerd op het voorstel om de groenstrook oostermaat te gebruiken. De bedrijven spraken met de gemeente af dat dit een een parkachtige omgeving blijft. Een hondenlosloopgebied past hier niet bij. Zodoende valt deze locatie af.
 
4. Het begin deel van het speelterrein wordt soms gebruikt voor bootcampen. Vooral in de zomer vanwege de schaduw. Het realiseren van een losloopgebied op dit deel zorgt niet voor conflictsituaties. Vanuit de hardloopclinics en de triatlonvereniging zijn hier geen problemen te verwachten. Deze locatie valt niet af. Gevraagd wordt deze locatie aan te laten wijzen door het college. Inwoners van Borne hebben dan weer de mogelijkheid om hier een zienswijze op in te dienen. Deze zienswijzen kunnen nog leiden tot aanpassingen. Als dat niet zo is dan wordt hij daarna vastgesteld en kan het losloopgebied gerealiseerd worden. De verwachting is dat het collegevoorstel in augustus/september in het college wordt behandeld.
 

B&W wijst 9 locaties aan als losloopgebied voor honden.
Hierboven de locatie voor de Stroom Esch. Tot en met 28 maart 2018 kunnen inwoners van Borne eventueel een zienswijze indienen tegen één van de locaties.

De wettelijke procedure kan leiden tot een aanpassing van één of meerdere locaties, of tot geen wijziging. Na deze mogelijkheid worden de locaties definitief door het college vastgesteld. Bedoeling is dat de losloopgebieden halverwege dit jaar worden gerealiseerd.

Om de losloopgebieden komen hekken. Afhankelijk van de locatie staafmat hekwerk (soortgelijk als in Scholtenhof) of schapengaas.

In het buitengebied geldt dat honden los mogen lopen op gronden die van de gemeente zijn en een openbaar karakter hebben.

Wanneer de losloopgebieden definitief zijn vastgesteld zal ook duidelijk aangegeven worden wat onder het buitengebied verstaan wordt. De gemeente wijst er op dat honden niet mogen loslopen op privégronden in het buitengebied, tenzij de eigenaar anders heeft aangeven. Dit gaat bijvoorbeeld om gronden van agrariërs of natuurorganisaties.

Meer info (o.a. over de andere losloopgebieden) is te vinden op de website van de gemeente Borne.

Slechte plek voor een hek

Het bestuur van de wijkvereniging vindt met enkele omwonenden dit een slechte plek voor een omheining. Het loslopen langs de vijver is volgens de omwonenden tientallen jaren goed gegaan zonder hekwerk.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid