Convenant en overleg met de gemeente Borne

Op 12 maart 2012 heeft de wijkvereniging een hernieuwd convenant getekend met de gemeente Borne over de communicatie, samenwerking en afstemming.

 
Klik hier voor inzage van het Convenant: Convenant 12 maart 2012.pdf
 
Dit convenant is tijdens de algemene ledenvergadering op 12 maart 2012 ondertekend door de voorzitter van de wijkvereniging dhr. F. Edelijn en burgemeester R.G. Welten van de gemeente Borne.
 
 
Zoals in het Convenant (artikel 1 sub a) is aangegeven, vindt er regelmatig overleg plaats tussen de wijkvereniging met minimaal twee collegeleden over lopende en nieuwe zaken betreffende de wijk Stroom Esch.

Overleg met het College d.d. 1 oktober 13.30 uur
Agenda:
1.Opening
2.Verslag 27 september 2018
3.Samenwerking wijkvereniging en gemeente.
a.Communicatie en afspraken bestuursconvenant (Er is verschil in communicatie met de verschillende afdelingen) 
b.Burger- en overheidsparticipatie (Lunchgesprek met bewoners liep prima maar ambtelijke verslaglegging was zeer moeizaam)
c.Wijkplan en uitvoeringsplan Stroom Esch (Evaluatieverslag van uitvoeringsplan wordt voor het overleg  nog aangeleverd)
d.Wijkplein website Borne Boeit 
4.Toekomst van de wijk.
Ontwikkelingen
a.Herontwikkeling locatie De Hooiberg (laatste stand van zaken)
b.Invulling lege winkelruimte De Dorsvloer (Prima ontwikkeling voor het hart van de wijk)
c.Woonwagenlocatie (lege ruimte en locatie blijft erg rommelig)
d.Voorbereidingsbesluit buitengebied. w.o. Oude Bieffel (Wat is visie van gemeente m.b.t. het voorbereidingsbesluit?
Behoud leefbaarheid (fysieke omgeving)
a.Openbare verlichting LED
b.Processierups
c.Pad langs Dijkhuis is klaar. Prima ontwikkeling
5.Rondvraag
6.Sluiting.


Donderdag 27 september 2018 was het jaarlijks overleg met B&W
Verslag overleg Wijkvereniging Stroom Esch en college BenW Borne 27 sept 2018.pdf 


Donderdag 21 september 2017 was het jaarlijkse overleg met B&W
Hiervan is een verslag gemaakt door Frans Edelijn

Donderdag 15 september 2016 overleg met B&W: zie verslag

Donderdag 4 september 2014 Overleg met B&W

Er vindt overleg plaats tussen het bestuur van de Wijkvereniging Stroom Esch en het college van burgemeester en wethouders van Borne.

Volgens de agenda werden tijdens dit overleg de notulen van 27-10-2011 besproken.
Het was veel te lang geleden dat het bestuur van de wijkvereniging met het College had gesproken.
In het convenant dat is afgesloten met de gemeente staat vermeld dat overleg jaarlijks dient plaats te vinden. De notulen van 4 september 2014 zijn hier te downloaden.
  Afbeelding invoegen