Algemene ledenvergadering op dinsdag 24 maart 2020 om 19.30 uur

 
 
In verband met de aangescherpte regelgeving m.b.t. het coronavirus heeft het bestuur van de wijkvereniging besloten dat de ALV van 24 maart 2020 niet door gaat. We zullen kijken of de ALV later in het jaar alsnog gehouden kan worden.

Agenda: 
 
1.    Opening
2.   Mededelingen en post
3.   Vaststellen agenda
4.   Notulen jaarvergadering d.d. 19 maart 2019 (zie website)
5.   Jaarverslag secretaris (ter vergadering)
6.   Jaarverslag penningmeester (ter vergadering)
7.   Verslag kascontrolecommissie over 2019 (ter vergadering)
8.   Benoeming leden kascommissie 2020
9.   Verslagen verschillende werkgroepen (zie website)
10.  Jaarkalender 2020 (zie website)
11.   Begroting 2020 (toelichting ter vergadering)
12.  Bestuur mutaties
 • Aftredend en herkiesbaar:
  • Gea van Vegchel
  • Monica Dost
 • Aftredend en niet herkiesbaar:
  • Lia Beunders
 • Nieuwe kandidaten (even voorstellen)
  • Rob Scargo (webbeheer, algemeen lid)
  • Reiny Klaassen (algemeen lid)
  • Christina Kromwijk (algemeen lid)
13. Rondvraag en sluiting
 
Pauze met drankje en hapje. 

Na de pauze organiseert het bestuur wederom een bingo met een aantal leuke prijsjes. Tijdens de bingo wordt ook nog gezorgd voor een hapje en een drankje.