Nieuws van Stichting De Hooiberg

 

Omgevingsvergunning voor de Hooiberg verleend 

8 februari 2020  |  De omgevingsvergunning voor de Hooiberg is verleend. Dit houdt in dat de sloop van het gebouw eind februari zal beginnen. Na de sloop zal zo spoedig mogelijk met de bouwwerkzaamheden worden begonnen.

De werkzaamheden 

Op maandag 2 maart start de sloop van de school, dit gaat ongeveer een maand duren. Voordat de sloop begint, worden er hekken om het bouwterrein geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Bij de sloopwerkzaamheden wordt ook asbest verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. De medewerkers van dit bedrijf dragen daarbij beschermende kleding. 

Na de sloop kan de bouw van het woongebouw starten. Als alle werkzaamheden volgens planning gaan, dan kunnen de nieuwe bewoners eind 2020 ofbegin 2021 in hun nieuwe appartement gaan wonen.


 
Nieuwe plannen voor de Hooiberg gepresenteerd
 
14 november 2019  |  Donderdag 14 november was er  een informatieavond over de Hooiberg in het Kulturhus.
Bij deze goed bezochte informatieavond waren ook een behoorlijk aantal wijkbewoners aanwezig.

Na opening van deze bijeenkomst door voorzitter Wim Geul vertelde Bernadette Wieffer over het waarom van een woonzorgvoorziening in onze wijk en de daarbij horende doelstellingen. Voor de toekomstige bewoners zal het wonen in de Hooiberg een hele verandering zijn t.o.v de huidige situatie. Daarom ook is het van belang dat het nieuwe gebouw straks een sfeer van huiselijkheid heeft.
Nadat de nieuwe bewoners gesetteld zijn zal de Hooiberg een meer open karakter krijgen waarbij noaberschap (contact met de omgeving v.v.) van groot belang is.
 
 
 
 
Hierna vertelde Dick Ellenbroek (penningmeester van de Stichting) over het gelopen proces van eerst renovatie van het bestaande gebouw naar volledige nieuwbouw, waarbij alle gewenste milieumaatregelen zijn meegenomen. Het nieuwe gebouw wordt energie neutraal opgeleverd.In financieel opzicht is gehele nieuwbouw gunstiger dan renovatie.
 
 
Hierna is het plan door Welbions (toekomstige eigenaar van de woonvoorziening) toegelicht. Dit gebeurde met een driedimensionale presentatie waarbij alle hoeken en vertrekken goed in beeld konden worden gebracht. Deze presentatie leidde tot enkele vragen maar werd door de aanwezigen omarmd. De nieuwe Hooiberg zal eind 2020 worden opgeleverd als de procedures vlot verlopen. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2020 beginnen. 

Tot slot kreeg Frans Edelijn (voorzitter van de wijkvereniging Stroom Esch) het woord. Hij gaf aan het prettig te hebben gevonden dat de wijk al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling was betrokken. Het huidige plan (nieuwbouw) ziet er heel fraai uit en zal voor de toekomstige bewoners een geweldige woonplek worden.  Het bouwwerk wordt een mooie parel in onze wijk waar menigeen trots op zal zijn. Frans wenste de toekomstige bewoners een lang en plezierig verblijf in de nieuwe woonvoorziening. 

Om de droom te verwezenlijken kan men zich aansluiten bij de stichting "Vrienden van de Hooiberg”. Elke bijdrage is zeer welkom zowel financieel als in natura als in tijd. 
 
Men wordt vriend van de Hooiberg door jaarlijks €50,- (of meer) over te maken naar:
NL02 RABO 0324 0633 42 t.a.v. Stichting de Hooiberg Borne. Uiteraard is het ook toegestaan eenmalig te doneren.
 

Nieuwsbrief in 2018 
Via deze nieuwsbrief informeren we u vanuit de gemeente Borne, Welbions en Stichting De Hooiberg over de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie De Hooiberg. Het proces om te komen tot een haalbaar plan heeft wat meer tijd gevraagd dan eerder werd verwacht.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Zoals bekend heeft het college van burgemeester en wethouders in juni 2017 ingestemd met het voorstel om in de voormalige schoollocatie De Hooiberg een woon-zorgvoorziening te realiseren. Een initiatief van enkele ouders van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dat goed is ontvangen door omwonenden en de wijkvereniging van de Stroom Esch.

Naar aanleiding van het besluit van het college, bent u vervolgens geïnformeerd over de gesprekken die plaats zouden vinden tussen de gemeente en de initiatiefnemers over de daadwerkelijke verkoop. Tijdens dit ‘onderhandelingsproces’ zijn allerlei financiële en praktische vragen en consequenties besproken. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de noodlokalen van de school en de gymzaal? Wat betekent verkoop van de locatie voor de huidige huurders van het pand? Om welke en hoeveel grond gaat het precies en waar komt de eigendomsgrens?

Proces
Daar komt ook de renovatie van de gymzaal bij: Hoe gaan we daarmee om in relatie tot de herontwikkeling van de school? Veel vragen waarvan het antwoord goed onderzocht moest worden, ook in relatie tot de verwachte kosten en de waarde van het pand. Parallel aan dit hele proces, heeft Stichting De Hooiberg ook gezocht naar een exploitant van het toekomstige gebouw, zijn bewoners geselecteerd en zijn de plannen verder uitgewerkt.

Exploitatie en beheer
De onderhandelingen en gesprekken tussen de gemeente, Stichting De Hooiberg en woningcorporatie Welbions hebben er toe geleid dat er in het voorjaar van dit jaar een exploitant is gevonden. Welbions gaat het gebouw exploiteren en beheren. De komende tijd hopen we gezamenlijk tot een definitieve overeenstemming te komen.

Renovatie van de gymzaal
Ook is afgelopen jaar gestart met de renovatie van gymzaal De Hooiberg. De doorsteek/verbinding tussen de school en de gymzaal is hierbij afgesloten en de kleedkamers en entree zijn gerenoveerd. Hiermee is de eerste fase van de renovatie afgerond. Voorbereidingen voor de vervolgfase van de renovatie zijn in volle gang. Zo heeft het college deze week ingestemd met het voorstel om ook de buitenzijde duurzaam te vernieuwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden, hierover wordt u begin 2019 verder geïnformeerd.  

Planning
Het streven is om in de eerste helft van 2019, na definitieve overeenstemming tussen de gemeente, Stichting De Hooiberg en Welbions, het pand en de buitenruimte van de voormalige school over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Daarna zal ook de bouw zo snel mogelijk starten. Ook over dit proces houden we u op de hoogte.

Huidig gebruik
Op dit moment wordt De Hooiberg beheerd door leegstandbeheerder Ad Hoc. Naar aanleiding van klachten vanuit de buurt over de huidige gebruikers van het pand, zijn gesprekken geweest met Ad Hoc en is het contact geïntensiveerd. Voor vragen over het huidige gebruik en beheer kunt u rechtstreeks contact opnemen met Ad Hoc Beheer via 038 789 0000. Wilt u liever contact met de gemeente, dan kunt u contact opnemen met Iris Scholten via 074 2658 686.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wilt u meer specifieke informatie, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Suzanne Swart-Beekhuis via 074 2658 644 of via e-mail info@borne.nl.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Borne
Stichting De Hooiberg
Welbions

 
 
 
 

Gesprek met direct aanwonenden over woon/zorg initiatief  "de Hooiberg” op 18 mei 2017
Er waren zo’n 25 bezoekers die de informatiebijeenkomst  bijwoonden, die was georganiseerd door de gemeente Borne.
Hiervoor waren 44 adressen aangeschreven van personen die dicht bij of zicht hebben op de inmiddels gesloten basisschool de Hooiberg.

In principe zou voor de locatie Hooiberg een zelfde procedure moeten worden gevolgd zoals dat ook bij basisschool de Zonnebloem is gedaan.
Een proces waar iedereen kon meedoen om een goed plan te bedenken  dat op maximale instemming van de wijkbewoners kon rekenen. 
Afbeelding invoegen

Inmiddels ligt er een kant en klaar plan van de Stichting "de Hooiberg” die in de Hooiberg een woon-zorgvoorziening wil realiseren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de buurt van hun dagbesteding en van hun ouders. 
De leeftijd van de  toekomstige bewoners ligt tussen de 18-25 jaar. Ze zijn verschillend gehandicapt of licht zelf redzaam tot volledig zorgbehoevend.
  Afbeelding invoegen
De doelstelling van de gemeente op deze avond was om af te tasten hoe een dergelijk initiatief bij de direct aanwonenden zou vallen.
De aanwezige ambtenaren en wethouder Michel Kotteman waren daarvoor aanwezig voor een toelichting.

De bedoeling is dat alleen het hoofdgebouw van de Hooiberg voor deze voorziening wordt gebruikt. Alle noodlokalen zullen verdwijnen en de sportzaal blijft staan. 
Een investeerder is reeds gevonden. Afbeeldingen werden getoond om te laten zien hoe het geheel er uit gaat zien.

Ook de wijkvereniging was hiervoor uitgenodigd. Overigens hadden wij al enkele keren met de Stichting "de Hooiberg” en de gemeente over dit initiatief gesproken. 
Het bestuur van de wijkvereniging heeft al bij  de eerste kennismaking met het project aangeven deze ontwikkeling te willen omarmen. 
Dat standpunt is door Frans Edelijn, voorzitter van de wijkvereniging, tijdens de bijeenkomst toegelicht.

Toen na deze informatievoorziening gevraagd werd hoe de direct aanwonenden over het plan dachten gaven alle aanwezigen unaniem aan het een uitstekende ontwikkeling te vinden.
Wel is toegezegd dat de Stichting nog in gesprek zal gaan met de aanwonenden om de plannen nog wat gedetailleerder toe te lichten. 
Michel Kotteman heeft toegezegd te gaan werken aan een Collegebesluit waarin voor het plan van de Hooiberg niet wordt gekozen voor de werkwijze zoals bij de Zonnebloem, maar voor een zogenaamde verkorte procedure.
Frans Edelijn (voorzitter)
Zie ook Borne boeit van 3 juni 2017
 
Borne, 14 juli 2016                     Beschermd wonen in de Hooiberg? 
 
Door een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is de wens uitgesproken om in de voormalige basisschool de Hooiberg een vorm van beschermd wonen in combinatie met 24- uurszorg te realiseren.  Inmiddels is er een projectgroep gevormd waarin een aantal ouders zitting hebben en waar de plannen verder worden uitgewerkt.
Dit initiatief is ook besproken met het bestuur van de wijkvereniging   Stroom Esch.  Daar is het plan positief ontvangen.

Afbeelding invoegen
Na de zomervakantie hoopt de projectgroep van het College van B&W toestemming te krijgen voor dit project, zodat de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. 
De projectgroep is van plan om regelmatig via deze website verslag te doen van de voortgang van dit project. 
Ook is het plan om op het moment dat de plannen meer concreet zijn een informatieavond te organiseren ten behoeve van de omwonenden.

Namens de projectgroep,
Marianne Ellenbroek