Nieuws van Stichting De Hooiberg

 
De Plannen voor de Hooiberg zijn klaar 
Het plan is financieel haalbaar. Binnenkort wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.
Op donderdag 14 november 2019 om 19.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het Kulturhus.
Omwonenden maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Gezien het aantal verwachte bezoekers vindt de bijeenkomst NIET in de Wanne plaats.

Nieuwsbrief in 2018 
Via deze nieuwsbrief informeren we u vanuit de gemeente Borne, Welbions en Stichting De Hooiberg over de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie De Hooiberg. Het proces om te komen tot een haalbaar plan heeft wat meer tijd gevraagd dan eerder werd verwacht.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Zoals bekend heeft het college van burgemeester en wethouders in juni 2017 ingestemd met het voorstel om in de voormalige schoollocatie De Hooiberg een woon-zorgvoorziening te realiseren. Een initiatief van enkele ouders van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dat goed is ontvangen door omwonenden en de wijkvereniging van de Stroom Esch.

Naar aanleiding van het besluit van het college, bent u vervolgens geïnformeerd over de gesprekken die plaats zouden vinden tussen de gemeente en de initiatiefnemers over de daadwerkelijke verkoop. Tijdens dit ‘onderhandelingsproces’ zijn allerlei financiële en praktische vragen en consequenties besproken. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de noodlokalen van de school en de gymzaal? Wat betekent verkoop van de locatie voor de huidige huurders van het pand? Om welke en hoeveel grond gaat het precies en waar komt de eigendomsgrens?

Proces
Daar komt ook de renovatie van de gymzaal bij: Hoe gaan we daarmee om in relatie tot de herontwikkeling van de school? Veel vragen waarvan het antwoord goed onderzocht moest worden, ook in relatie tot de verwachte kosten en de waarde van het pand. Parallel aan dit hele proces, heeft Stichting De Hooiberg ook gezocht naar een exploitant van het toekomstige gebouw, zijn bewoners geselecteerd en zijn de plannen verder uitgewerkt.

Exploitatie en beheer
De onderhandelingen en gesprekken tussen de gemeente, Stichting De Hooiberg en woningcorporatie Welbions hebben er toe geleid dat er in het voorjaar van dit jaar een exploitant is gevonden. Welbions gaat het gebouw exploiteren en beheren. De komende tijd hopen we gezamenlijk tot een definitieve overeenstemming te komen.

Renovatie van de gymzaal
Ook is afgelopen jaar gestart met de renovatie van gymzaal De Hooiberg. De doorsteek/verbinding tussen de school en de gymzaal is hierbij afgesloten en de kleedkamers en entree zijn gerenoveerd. Hiermee is de eerste fase van de renovatie afgerond. Voorbereidingen voor de vervolgfase van de renovatie zijn in volle gang. Zo heeft het college deze week ingestemd met het voorstel om ook de buitenzijde duurzaam te vernieuwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden, hierover wordt u begin 2019 verder geïnformeerd.  

Planning
Het streven is om in de eerste helft van 2019, na definitieve overeenstemming tussen de gemeente, Stichting De Hooiberg en Welbions, het pand en de buitenruimte van de voormalige school over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Daarna zal ook de bouw zo snel mogelijk starten. Ook over dit proces houden we u op de hoogte.

Huidig gebruik
Op dit moment wordt De Hooiberg beheerd door leegstandbeheerder Ad Hoc. Naar aanleiding van klachten vanuit de buurt over de huidige gebruikers van het pand, zijn gesprekken geweest met Ad Hoc en is het contact geïntensiveerd. Voor vragen over het huidige gebruik en beheer kunt u rechtstreeks contact opnemen met Ad Hoc Beheer via 038 789 0000. Wilt u liever contact met de gemeente, dan kunt u contact opnemen met Iris Scholten via 074 2658 686.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wilt u meer specifieke informatie, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Suzanne Swart-Beekhuis via 074 2658 644 of via e-mail info@borne.nl.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Borne
Stichting De Hooiberg
Welbions

 
 
 
 
 
Borne, 14 juli 2016                     Beschermd wonen in de Hooiberg? 
 
Door een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is de wens uitgesproken om in de voormalige basisschool de Hooiberg een vorm van beschermd wonen in combinatie met 24- uurszorg te realiseren.  Inmiddels is er een projectgroep gevormd waarin een aantal ouders zitting hebben en waar de plannen verder worden uitgewerkt.
Dit initiatief is ook besproken met het bestuur van de wijkvereniging   Stroom Esch.  Daar is het plan positief ontvangen.

Afbeelding invoegen
Na de zomervakantie hoopt de projectgroep van het College van B&W toestemming te krijgen voor dit project, zodat de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. 
De projectgroep is van plan om regelmatig via deze website verslag te doen van de voortgang van dit project. 
Ook is het plan om op het moment dat de plannen meer concreet zijn een informatieavond te organiseren ten behoeve van de omwonenden.

Namens de projectgroep,
Marianne Ellenbroek