Gemeentenieuws 2016

Eind november 2016 zijn de moeraseiken langs het fietspad bij de vijver geplant
 
Een intensieve herbeplanting is voltooid.
 
Afbeelding invoegen

De Moeraseiken staan keurig op een rij langs het Korenpad.
Alleen op de plaats waar het fietspad afbuigt naar rechts, moest een boom wat dichter naar het fietspad worden geplaatst, omdat daar een rioleringsbuis ligt.
Om de bomen zijn gietgoten (de groene randen) geplaatst met boompalen zodat de bomen netjes op hun plek blijven.


Afbeelding invoegen
Hieronder is te lezen hoe en waarom de herbeplanting in 2016 tot stand kwam.

Afbeelding invoegen
 

De kastanjebomen die nog rond de vijver stonden zijn 11 en 12 oktober gekapt.
Ze waren 28 jaar geleden geplant. In het begin hebben ze het best moeilijk gehad.

Ze groeiden in het begin niet zo snel en moesten regelmatig extra water hebben.
Maar uiteindelijk werden het toch statige bomen, die mooi langs het fietspad stonden. 
 
Helaas kregen ze last van de bloedingsziekte, een zeer besmettelijk ziekte, veroorzaakt door een bacterie.
Dit staat uitgebreider beschreven onderaan deze pagina.
  Afbeelding invoegen
De stompen zullen binnenkort worden uitgefreesd. Het hout zal worden verbrand, want dat is zeer besmettelijk, het zit nog vol bacteriën.
Met de omwonenden is een keuze uit drie soorten bomen gemaakt voor de herplanting. Het worden Moeraseiken. Ze zullen op hun verzoek ook weer in laanbeplanting langs het fietspad, het Korenpad, worden geplant, maar iets verder vanaf het fietspad dan de Kastanjebomen stonden. Dit is om overlast aan het fietspad te voorkomen.

Afbeelding invoegen
 
Op 20 oktober zijn de piketpaaltjes voor de nieuwe bomen in de grasvelden geplaatst.
Op één plaats zal de boom iets van de lijn afwijken, omdat er met de riolering rekening moest worden gehouden. De rioleringsbuizen lopen vanuit de wijk richting de vijver. 
 
Aan de kant van de struiken staan geen piketpaaltjes. Daar komen de nieuwe bomen op de plaats waar de stobben zijn uitgefreesd.
 
Gertjan Hilgersom van de Gemeente Borne verwacht dat voor het eind van dit jaar met herbeplanten van de jonge bomen kan worden begonnen. Moeraseiken zijn snelle groeiers, dus hopelijk staat er over enkele jaren weer een mooie rij bomen langs de vijver.

Afbeelding invoegen
 
In Borne staan al verschillende moeraseiken. Bij het Dijkhuis zijn het nog jonge bomen. Deze bomen hebben nog een kegelvorm.
In de Jupiterstraat zijn het al flinke joekels. Deze hebben meer een bolvorm gekregen. In de herfst verkleuren deze bomen mooi roodbruin.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Dijkhuis

Parkeerterrein bij Dijkhuis

Jupiterstraat
 

Veiligheid raakt ons allemaal! 

Maar wat vindt u écht belangrijk?   Vertel het op 4 oktober!
 
Voor de zomer, op 27 juni, zijn tijdens een  Maatschappelijk Veiligheidsdebat wensen, ideeën en zorgen uitgewisseld over de veiligheid in onze Bornse samenleving.
In het Kulturhus waren verschillende inwoners aanwezig om aan te geven welke thema’s volgens hen het eerst aangepakt moeten worden. Daarvoor hadden gemeente en veiligheidspartners ook al input uit de Veiligheidsmonitor, een enquête met vragen over hoe u de leefbaarheid en veiligheid in onze dorpen ervaart.
Op basis van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor en het Maatschappelijk Veiligheidsdebat, zijn door de gemeente en haar partners de mogelijke speerpunten voor het nieuwe veiligheidsbeleid opgesteld:

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
 

 • Verkeersveiligheid 
 • Spoorveiligheid (en overlast) / voorbereiding op rampen en crises
 • Overlast in de buurt
 • Kwetsbare mensen
Gemeenteraad wil graag uw advies
De gemeenteraad beslist uiteindelijk of deze thema’s ook echt de thema’s worden die worden opgepakt.
Om dat besluit goed te kunnen nemen, wil de gemeenteraad van Borne op dinsdagavond 4 oktober graag met inwoners in gesprek tijdens een Open Podium over veiligheid.
Zijn dit echt de onderwerpen die belangrijk voor onze gemeenschap zijn? En wat houden ze dan in? Waar moeten we met elkaar aandacht voor hebben? U weet als geen ander wat er speelt in uw buurt en wijk!
De gemeenteraad wil zich graag door u laten informeren over  de thema’s verkeersveiligheid, spoorveiligheid (en spooroverlast) / voorbereiding op crises, overlast in de buurt en kwetsbare mensen. Dat gebeurt in twee rondes, u kunt dus over twee thema’s meepraten.
Daarna zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van 8 november aan het college van burgemeester en wethouders meegeven welke thema’s belangrijk zijn om echt uitgewerkt te worden in het nieuwe ‘Integraal veiligheidsbeleid’ van de gemeente Borne.
 
 
Het programma
De gemeente stelt het erg op prijs wanneer u wilt meepraten of als toehoorder aanwezig wilt zijn. De raadzaal is open vanaf 19.00 uur, het Open Podium begint om 19.30 uur. Het programma ziet er zo uit:  
19.00 – 19.30 uur    Inloop
19.30 – 19.45 uur    Opening en woord van welkom Burgemeester Rob Welten
20.00 – 20.45 uur    1e ronde thematafels
21.00 – 21.45 uur    2e ronde thematafels
21.45 – 22.00 uur    Terugkoppeling uitkomsten thematafels Burgemeester Rob Welten
22.00 – 22.30 uur    Napraten met hapje en drankje

Afbeelding invoegen
 
Wat gebeurt er aan de thematafels?
Over de thema’s wordt dieper nagedacht. Wat wordt er onder verstaan? Hoe vaak komt het voor in Borne? Wat kunnen de gemeente en haar veiligheidspartners betekenen voor de Bornse samenleving? Hoe kunnen ook inwoners Borne nog veiliger maken en houden? Hieronder een overzicht van de thematafels en de partners van de gemeente die aan die tafel meepraten.

Thema's
 • Thematafel 1: Verkeersveiligheid
 • Thematafel 2: Spoorveiligheid/overlast, rampen en calamiteiten
 • Thematafel 3: Jeugd en Veiligheid en kwetsbare mensen
 • Thematafel 4: Overlast in de buurt

Gesprekspartners
 • Veilig Verkeer Nederland
 • Veiligheidsregio Twente, GGD, ProRail
 • Veilig Thuis Twente, Bemoeizorg
 • Welbions, Kulturhus
Open Podium:        dinsdag 4 oktober,  19.30 uur raadzaal Borne                          Blijf betrokken!


Eikenprocessierupsen gesignaleerd in onze wijk
Twente Milieu bestrijdt de nesten. Dit jaar worden ze opgezogen, afgevoerd en vernietigd.
Dit gebeurt doorgaans op woensdagen. Er zijn veel meldingen in Twente. Er wordt prioriteit gegeven aan kinderspeelplaatsen. Inmiddels zijn de nesten aan de Kruisselbrink verwijderd, evenals de linten om de bomen.
 
De Eikenprocessierups
(Dit stukje is gedeeltelijk overgenomen van: wikipedia)
De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De soort is sinds 1990 in Nederland steeds algemener. 
De rups van deze soort bezit voor de mens gevaarlijke brandharen.
De rupsen komen in pieken herhaaldelijk voor en worden als plaaginsecten beschouwd.

De rupsen verplaatsen zich 's nachts, op zoek naar voedsel, waarbij zij in lange stroken dicht bij elkaar voortkruipen, wat doet denken aan een processie van mensen.
Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten (zie foto links waar de rupsen in het nest te zien zijn).
De rupsen eten eikenbladeren, met als zichtbaar gevolg kaalgevreten eikenbomen.
Droge winters en droge, warme zomers stimuleren de ontwikkeling van de rups. 
 
Brandharen veroorzaken huiduitslag
De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid.
De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van.
Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen.
De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk.
In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.

Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen

 
De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen.
De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers.
De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind juni op de rupsen.
De haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten aanwezig. Zoals hiernaast te zien hangen de nesten aan de stam of hoger aan dikke takken.
Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken.

Ook andere dieren, met name honden, kunnen last hebben van de brandharen van de rups.

Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups
 

Eerste kastanjes werden woensdag 25 mei 2016 gekapt
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Begin mei was er een kapvergunning voor alle kastanjebomen bij de vijver.
Voorlopig is een kleine 10 bomen gekapt, omdat de kans op afbreken van takken te groot is. Deze takken hingen voor een deel boven het fietspad.

Afbeelding invoegen

De resterende bomen zullen in het najaar allemaal worden gekapt.

De direct aanwonenden zullen in september/oktober worden uitgenodigd om samen met de gemeente te spreken over een plan voor herplanting.

 
Afbeelding invoegen
 
De gemeente zal dan met enkele haalbare suggesties komen. Deze bijeenkomst zal in de gemeenschapsruimte van de Wanne worden georganiseerd.
 

Er staan inmiddels ook nieuwe bomen langs de vijver en op het eiland 
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Vlakbij het water staan 2 Moerascipressen

Bij de fontein staat een Treur Es

Op het eiland staan 8 Knotwilgen
 

Praat mee in het BornePanel 

Afbeelding invoegen

 
Praat mee in het BornePanel
 
Het BornePanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult.
In 2011 hebben we als gemeenschap samen de toekomstvisie MijnBorne2030 ontwikkeld.
 
De gemeente Borne vindt het daarom belangrijk om beleid zo veel mogelijk samen met de gemeenschap te maken en uit te voeren.
De resultaten van het BornePanel worden gebruikt bij het maken van beleid en het nemen van besluiten.
 
Alle inwoners uit Borne, Hertme en Zenderen  vanaf 15 jaar kunnen lid worden van het BornePanel.
De resultaten worden altijd breed teruggekoppeld aan de gemeenschap.

Blijf betrokken!  Via www.bornepanel.nl kunt u zich aanmelden en ook alle informatie vinden over de werking van het panel.Zieke kastanjebomen moeten helaas gekapt worden
 
Langs het fietspad Korenpad bij de vijver staan in totaal 42 kastanjebomen. Hiervan zijn er een aantal (6) slecht aan toe. Deze bomen hebben de zgn. kastanje bloedingsziekte.
 
Afbeelding invoegen

Dit is goed te zien aan de bast en de vele zwammen.
De bomen zijn aangetast door een bacterie, die als het ware een bloeding laten zien aan de stam, zoals op de linker foto te zien is. Onder deze plekken sterft het weefsel af en ontstaan er scheuren in de bast en laat die los.
De zwammen, die hier en daar zitten, zijn ontstaan door zwakte van de boom.
 
Het risico dat er takken afbreken en op het fietspad terecht komen is groot.
De gemeente gaat voor alle 42 kastanjes een kapvergunning aanvragen. Eerst zullen de slechtste worden verwijderd en op termijn alle 42.

Er zal een nieuw plan voor vervanging van deze bomen worden gemaakt.
Men kiest voor een kapvergunning voor alle 42 bomen om niet telkens een nieuwe kapvergunning te hoeven aanvragen wanneer er weer enkele bomen moeten worden verwijderd.

Afbeelding invoegen
 
(De foto's zijn van bomen langs het Korenpad)