Hondenbeleid

In de Stroom Esch zijn diverse pilots geweest m.b.t. hondenbeleid. In het verleden was de aandacht uitsluitend op de poep gericht.
Daar zijn dan ook diverse oplossingen voor gezocht, zoals bordjes "Verboden voor honden" en "Gebruik een schep dat scheelt een hoop". Die bordjes staan nog hier en daar op de meest onlogische plekken, maar hebben geen functie meer. Ze worden niet verwijderd, omdat het te veel werk is. Ze zitten "goed vast" in de grond. Wie zin heeft mag ze verwijderen.
Er zijn in de Stroom Esch ook extra bakken geplaatst voor het opruimen van de poep. Dit werkt zeer goed. Zo goed zelfs dat de gemeente af en toe het legen niet bij kan houden, m.n. in vakantieperiodes. Maar met af een toe een "Wake up call" werkt het prima.
 
Toch is er nog heel wat gaande op het gebied van het hondenbeleid.
Dit begon in 2012 toen de Boa's onder invloed van landelijke propaganda de APV gingen handhaven t.a.v. het losloopbeleid.
Rondom de Stroom Esch vijver werd het loslopen van honden al jaren gedoogd.
Het gevolg was een actie van twee bewoners uit de Stroom Esch, later gesteund door de wijkvereniging.
De gemeente Borne nam deze "actie" serieus in haar Visie vanuit Mijn Borne 2030 en ging aan de slag met nieuw beleid waarin niet alleen naar de poep van honden werd gekeken, maar ook naar het gedrag van de dieren en de wensen van hun baasjes. Zie: het concept hondenbeleidsplan.
In 2019 is met het losloopterrein bij het sportveld aan het Korenpad het beleid t.a.v. loslopen ingevoerd. Poep opruimen moest altijd al.
 
Hieronder een terugblik van de ontwikkelingen tot heden:

Hondenbeleid eindelijk afgerond 
 
 
Voor de andere spelers op het veld is nog genoeg ruimte over.

Na 7 jaar is het beleidsplan uitgevoerd. Ook in de Stroom Esch is een flink losloopterrein gerealiseerd met afvalbak en drie toegangshekken.
Zowel vanaf het sportterrein als vanaf het pad langs de beek is het veldje gemakkelijk te bereiken.

Vanaf nu is met dit terrein het beleidsplan dus ook van kracht.   Dat betekent dat honden daarbuiten niet meer los mogen lopen.

B&W koos op 23 oktober 2018 voor optie 4 (zie beschrijving hieronder).
 


Een deel van het speelterrein dus.
Deze locatie wordt speelveld Dorsvloer genoemd.
 
Het is mogelijk om tegen dit ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen tot 13 december 2018.
Na deze periode, wordt besloten of het hondenlosloopgebied definitief wordt aangewezen.


 

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Op 5 juni 2018 hebben ruim 20 wijkbewoners gesproken met de gemeente over het geplande hondenlosloopgebied bij de vijver. 
Unaniem waren de aanwezigen tegen de gekozen locatie. Reden om alternatieven te bespreken. Dat zijn er vier geworden die nu worden onderzocht op haalbaarheid.
1. Niets doen en de huidige situatie handhaven. Dit betekent dat honden vrij bij de vijver kunnen rondlopen. (Gedoogconstructie). Voor de wijk zou dat een uitzonderingspositie zijn t.o.v. andere wijken en de kans van slagen wordt dan ook klein geacht.
2. Pad achter de vijver en langs de Bornse Beek. Nadeel is dat pad veel door sporters wordt gebruikt en vrij smal is om er met honden te kunnen spelen. (b.v. apporteren). Voordeel is dat er aan het begin en eind een klaphekje kan komen waardoor overlast gevende fietsers geweerd worden.
3. Locatie achter Boris kunstwerk tot ongeveer bij kantoor Oude Wolbers. Vraag is hoe de bedrijven die hier gevestigd zijn tegen deze ontwikkeling aan kijken.
4. Deel afschermen op het sportveld naast de Hooiberg. Nadeel is dat het sportveld kleiner wordt en voordeel is dat hier wellicht niemand tegen zal zijn.
Na overleg met diverse instanties is de conclusie eind juli als volgt (ingekorte versie):
1. Viel direct al af
2. De medewerker sport van de gemeente heeft geen problemen met het verplaatsen van de toestellen, mits ze daarna ook goed worden gebruikt. Maar deze toestellen zijn volgens mogelijke gebruikers minder geschikt voor bootcamp / fitness. Zij zijn bovendien verouderd.
Wat betreft het aanwijzen van  het pad als hondenlosloopgebied. Vanuit de gemeente is het gewenst om het losloopgebied op een of andere manier af te schermen. Gedacht wordt aan klaphekjes. Maar dit is vanuit de hardloopclinics en de triatlon vereniging ongewenst.
Daarnaast is de combinatie met honden niet ideaal, zeker gezien het smalle profiel van deze locatie. Zodoende valt deze locatie af.
3. Vanuit de bedrijven wordt er negatief gereageerd op het voorstel om de groenstrook oostermaat te gebruiken. De bedrijven spraken met de gemeente af dat dit een een parkachtige omgeving blijft. Een hondenlosloopgebied past hier niet bij. Zodoende valt deze locatie af.
4. Het begin deel van het speelterrein wordt soms gebruikt voor bootcampen. Vooral in de zomer vanwege de schaduw. Het realiseren van een losloopgebied op dit deel zorgt niet voor conflictsituaties. Vanuit de hardloopclinics en de triatlonvereniging zijn hier geen problemen te verwachten. Deze locatie valt niet af.
Gevraagd wordt deze locatie aan te laten wijzen door het college. Inwoners van Borne hebben dan weer de mogelijkheid om hier een zienswijze op in te dienen. Deze zienswijzen kunnen nog leiden tot aanpassingen. Als dat niet zo is dan wordt hij daarna vastgesteld en kan het losloopgebied gerealiseerd worden. De verwachting is dat het collegevoorstel in augustus/september in het college wordt behandeld.
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen

B&W wijst 9 locaties aan als losloopgebied voor honden.
Hiernaast de locatie voor de Stroom Esch.
Tot en met 28 maart 2018 kunnen inwoners van Borne eventueel een zienswijze indienen tegen één van de locaties.

De wettelijke procedure kan leiden tot een aanpassing van één of meerdere locaties, of tot geen wijziging. Na deze mogelijkheid worden de locaties definitief door het college vastgesteld. Bedoeling is dat de losloopgebieden halverwege dit jaar worden gerealiseerd.
Om de losloopgebieden komen hekken. Afhankelijk van de locatie staafmat hekwerk (soortgelijk als in Scholtenhof) of schapengaas. 
In het buitengebied geldt dat honden los mogen lopen op gronden die van de gemeente zijn en een openbaar karakter hebben.
Wanneer de losloopgebieden definitief zijn vastgesteld zal ook duidelijk aangegeven worden wat onder het buitengebied verstaan wordt.
De gemeente wijst er op dat honden niet mogen loslopen op privégronden in het buitengebied, tenzij de eigenaar anders heeft aangeven.
Dit gaat bijvoorbeeld om gronden van agrariërs of natuurorganisaties.
Meer info (o.a. over de andere losloopgebieden) is te vinden op de website van de gemeente Borne.
Slechte plek voor een hek
Het bestuur van de wijkvereniging vindt met enkele omwonenden dit een slechte plek voor een omheining. Het loslopen langs de vijver is volgens de omwonenden tientallen jaren goed gegaan zonder hekwerk. Lees verder alle alternatieven in de Zienswijze.

Inloopavonden over Losloopgebieden
In 2016 is het hondenbeleidsplan vastgesteld en goedgekeurd door de raad.
Een van de aanbevelingen in dit plan is om meer  voorzieningen voor de hondenbezitters te realiseren.
In november 2017 zijn twee inloopavonden georganiseerd waarop per wijk hondenbezitters konden aangeven waar zij graag een losloopterrein zouden willen.
De ambtenaren Björn Nijhuis en Paul de Groot streepten met een viltstift gebieden aan die aangegeven werden door de belangstellenden.
Voor de Stroom Esch waren er een tiental personen.
Er werd geopperd dat de honden wel een flink stukje konden lopen, bijvoorbeeld langs het pad achter de vijver, of achter een bal aan op een speelveldje en liefst ook nog het water in.
Er is financiële ruimte om een aantal losloopgebiedjes in Borne te realiseren.

Afbeelding invoegen
De ambtenaren gaan aan de hand van de inbreng en een aantal criteria (spreiding over de wijken, past binnen het budget etc.) beoordelen waar de losloopgebieden het beste gerealiseerd kunnen worden.  


In februari 2015 is een concept hondenbeleidsplan opgesteld. Daarna kon een zienswijze gegeven worden, waar enkele Stroom Eschers gebruik van gemaakt hebben. Vervolgens kwam het in juni in de gemeenteraad.
Nu moet nog een financiële dekking gevonden worden voor enkele onderdelen.
De plaatsen voor de losloopgebieden zouden in overleg met bewoners worden vastgesteld en dan zal het beleid per 1 januari 2016 in werking gaan.
Maar dat is nog de vraag.
 

 
 
 
Afbeelding invoegen
  Ideeën voor een Hondenbeleidsplan van de gemeente Borne
 
Vier bewoners van de Stroom Esch hebben 14 januari 2014 op het gemeentehuis gesproken met drie ambtenaren, over de plannen rond het hondenbeleid van de gemeente.
Ze troffen op het gemeentehuis de heren Nijhuis en van Schooten en mevrouw Mulder.
Wat we ten eerste aangenaam vonden was dat de term hondenpoepbeleid inmiddels was veranderd in hondenbeleid. Onze honden vinden wij meer dan hun poep. In gesprekken tussen mensen die wel en geen honden bezitten wordt het helaas vaak verengd tot de poepoverlast.
Intussen blijkt er bij de gemeente veel algemener over het hondenbeleid te worden gedacht.
Hondenbazen mogen voor hun hondenbelasting ook wat positievere zaken terug verwachten dan alleen klachten over hondenpoep. 
Bevorderen hondenplezier en terugdringen overlast
Er komen in de gemeente op een aantal plaatsen losloopgebieden voor honden. Ook daar zal van de hondenbezitter gevraagd worden om ontlasting van hun huisdier op te ruimen.
Er zullen duidelijker regels komen over de omgang met onze hond buiten de losloopgebieden.
Er is een hondenbeleidsplan opgesteld, waar wij ons wel in kunnen vinden. Dat moet nu eerst met de gemeenteraad besproken worden. Daarna kan het algemeen bekend worden gemaakt.
We waren blij dat we weer uitgenodigd zijn om mee te praten en zien dat als een vooruitgang in vergelijking met vroeger toen beleid alleen werd opgelegd.
Het was ook prettig om te zien dat er vooruitgang zit in het hondenbeleid en dat de gemeente het voordeel ziet in mede betrekken van de hondeneigenaren bij het beleid. Het was jammer dat hondeneigenaren van buiten de Stroom Esch niet hadden gereageerd, maar dat is natuurlijk ieders eigen keuze.
Marjo Kouprie

 
Vervolg actie "Honden los" beleid
 
Op 3 september 2012 was er in het Kulturhus gelegenheid om mee te praten over het leefbaarheidsbeleid van de gemeente Borne. Hier kwam o.a. het hondenbeleid ter sprake.
Inge Venema en Liesbeth van der Schee namen hier aan deel:
Hun verhaal:
"Uit het debat bleek mede, dat er een grote zorg bestaat over de afname van sociale controle. Ook wij zorgen met onze honden d.m.v. uitlaten en gericht kijken wat er zich afspeelt in de omgeving en indien nodig maken wij daar melding van.
  Afbeelding invoegen
Onze insteek was hondenbeleid, losloopgebied, meer prullenbakken en ruimen van hondenpoep. (20% Van de hondenbezitters laten het liggen.) Wij willen nog steeds graag een gedogen van het even loslaten en spelen van onze honden. Deze avond hebben wij benut om wat er bij hondenbezitters speelt in te brengen. Er is toegezegd dat er begin 2013 een aparte bijeenkomst komt, waarin wij mogen meedenken over het losloopbeleid. Daardoor zijn wij zeker een stapje verder gekomen.
Wat wij heel jammer vonden is, dat wij amper ruggensteun van meerdere hondenliefhebbers hebben gekregen. Misschien bereiken wij bij de volgende bijeenkomst nog meer".
Inge Venema & Liesbeth van der Schee, 7 september 2012


 
Afbeelding invoegen
  Hondenbezitters willen ruimte voor honden om te spelen

Liesbeth van der Schee en Inge Venema verwoorden in april 2012 de consternatie die ontstond nadat de gemeente het hondenbeleid "aan ging pakken":
 
"Op een dag lieten wij de honden uit en werden aangehouden door twee BOA’s. Deze meldden ons dat wij bij deze een officiële waarschuwing kregen, omdat de honden niet meer mochten loslopen. De volgende keer zouden wij een boete krijgen van € 120,=".
Na eerst met stomheid geslagen te zijn, sloeg de frustratie toe.
Wij realiseerden ons al snel dat er ineens veel plezier van zowel de honden als de baasjes wordt afgenomen.

Wat wil een hond
Eén van de levensbehoeftes van honden is immers dat ze ook even lekker met elkaar of achter een bal kunnen aanrennen. Hierdoor socialiseren zij ook, anders ontstaan er echt problemen. Aangelijnde honden reageren anders op elkaar, dan loslopende honden.
Hondenbelasting
Bovendien betalen wij er speciale hondenbelasting voor en daar wordt voor ons niets mee gedaan. Het gaat in een algemeen potje. Als ze los mogen lopen, hebben wij daar geen problemen mee. Als ze dat niet mogen en er wordt zelfs geen goed alternatief voor geboden wel.
 
Actie en reactie gemeente daarop
Daarom zijn wij een actie begonnen en hebben brieven in Borne verspreid. Veel mensen hebben hier aan meegedaan. Waarvoor nog onze hartelijke dank. Maar we zijn er nog niet.
 
Onlangs heeft de gemeente aan alle hondenbelastingbetalers een brief gezonden. Dit gaat grotendeels over het hondenpoepbeleid en maar een heel klein onduidelijk stukje over de aanlijnplicht.
Als de hondenbezitters aangesproken/beboet worden voor het niet opruimen van de hondenpoep, of zelfs het niet bij zich hebben van plastic zakjes is logisch. Want ook de hondenbezitters die dit wél opruimen ergeren zich aan de mensen die dat niet doen!

Onze wensen
Maar wij vinden dat er een alternatief geboden moet worden per wijk waar honden los kunnen lopen/spelen. Niet alleen buiten de bebouwde kom. Immers niet iedereen heeft een auto of is even goed ter been.
In de eerder genoemde brief aan de gemeente hebben wij vermeld als voorstel voor een losloopgebied voor de wijk Stroom Esch: het grasveld bij de vijver, daar kunnen ze lekker achter een bal aanrennen en doen ze niemand kwaad. Immers er is al een apart speelveld voor de kinderen.
          
Of het veld tussen de Rondweg en de Oostermaat (het bedrijventerrein). Hetgeen dan wel omheind moet worden i.v.m. de auto’s . (De huidige greppel is niet veilig genoeg.)
Kortom per wijk een hondenspeelveld. Omheind, met afvalbakken, bankjes en speeltuig. En als alternatief een loslooproute; het pad dat om de vijver loopt.
 
Hoop voor de toekomst
De gemeente heeft in hun brief toegezegd dat hondenbezitters mee mogen denken over een nieuw hondenbeleid.
Voor nu moeten wij dus even afwachten, maar we laten het er niet bij zitten."
Liesbeth van der Schee en Inge Venema

Het bestuur van de wijkvereniging stuurde in april 2012 een brief over het hondenbeleid naar B&W met een afschrift naar de gemeenteraadsleden.
(zie: Hondenbeleid)